...

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می مینخوری

صد لقمه خوری که می غلام است آن را

 حکیم عمر خیام

/ 2 نظر / 15 بازدید
سپید

شما نفس مایی!