:(

دیگر حتی طاقت باران ندارد این دلم

حوصله از صحبت یاران ندارد این دلم

بس که پرهایش بچیدند و خرامید و خزید

قصد کوچ همره ساران ندارد این دلم

                         سعید

                         01/03/93

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرضی

چرا اینقد غمگین سعید جان؟! :(